-->

Wednesday, 2 August 2017

Jawatan Kosong PERBADANAN STADIUM JOHOR 13 Ogos 2017


PERBADANAN STADIUM JOHOR Warganegara Malaysia yang berminat bekerja di PERBADANAN STADIUM JOHOR dan berkelayakan dipelawa untuk memohon sekarang juga.
Jawatan Kosong PERBADANAN STADIUM JOHOR 13 Ogos 2017
Jawatan Kosong PERBADANAN STADIUM JOHOR 13 Ogos 2017

Jawatan Kosong PERBADANAN STADIUM JOHOR Terkini 13 Ogos 2017 :

1. JAWATAN : PEMBANTU TADBIR
(PERKERANIAN/OPERASI)
GRED : N19
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PELAKSANA
TARAF JAWATAN : KONTRAK
KEKOSONGAN : 1
2. SYARAT LANTIKAN
2.1 Clon bagi lantikan hendakiah memiiiki kelayakan seperti berikut:
a. Warganegara Malaysia;
b. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup ikian jawatan; dan
c. (I) Sijii Peiajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau
(ii) Sijil Pelajaran Malaysia ahau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau keiayakan yang dliktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permuiaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau
(iii) Sijii Pelajaran Malaysia atau keiayakan yang dliktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80).
2.2. Calon bagi lantikan hendakiah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu

3. CAM MEMOHON

3.1. Semua permohonan hendaklah menggunakan borang PSI-01 yang boleh didapatl
secara percuma dl Pejabat Perbadanan Stadium Johor/ Majlls Sukan Negeri Johor di
alamat Aras 1, Bangunan Dato' Mohamad Ibrahim Munsyl, Kota Iskandar, 79000
Iskandar Puteri, Johor. Borang yang telah Iengkap diisi hendaklah dlsertakan dengan
gambar berukuran passport dan dlakul sah salinan dokumen-dokumen berlkut:
3.1.1 Sijil Kelahiran
3.1.2 Kad Pengenalan
3.1.3 Sljll berhenti Sekolah
3.1.4 Salinan Sljll Kelulusan Persekolahan/Akademlk
3.1.5 Lain-lain Sijll/ Dokumen Sokongan

3.2. Permohonan bagi Pegawal/Anggota Kerajaan yang sedang berkhldmat hendaklah
menglkut Peraturan 17, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenalkan
Pengkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dlkemukakan melalui Ketua Jabatan
dan disentakan dengan Kenyataan Perkhldmatan yang telah dikemaskini serta
Laporan Penilalan Prestasl.

PENGURUS BESAR
PERBADANAN STADIUM JOHOR
ARAS 1, BANGUNAN DATO' MOHAMAD IBRAHIM MUNSYI,
KOTA ISKANDAR, 79000 ISKANDAR PUTERI,
JOHOR

TARIKH IKLAN : 31 JULAI 2017

TARIKH TUTUP : 13 OGOS 2017

CATATAN AM
(a) Hanya calon-calon yang Iayak selepas tapisan sahaja akan dlpanggll temuduga
(b) Permohonan yang tidak menerlma sebarang jawapan selepas (3) bulan darl tarlkh tutup
Iklan hendaklah menganggap permohonan mereka TIDAK BERJAYA.
(c) Segala perbelanjaan semasa menghadlrl temuduga adalah menjadi tanggungan dan
tanggungjawab pemohon sendiri

Advertiser