Monday, 26 February 2018

Jawatan Kosong Johor Corporation 28 Februari 2018


Jawatan Kosong Johor Corporation, Johor Baru, 2018.
Syarikat Johor CorporationJohor Bahru membuka peluang pekerjaan Johor Corporation,Johor Baru,  terkini 2018 ,ini.
Jawatan Kosong Johor Corporation 28 Februari 2018
Jawatan Kosong Johor Corporation 28 Februari 2018

Warganegara Malaysia yang berminat kerja di Johor Corporation dan berkelayakan  dipelawa untuk memohon kekosongan jawatan  :

PENGURUS KANAN (INSURANS DAN PERCUKAIAN)
Kelayakan:
-ljazah Penyelidikan Perniagaan atau setaraf dengannya.
-Sekurang-kurangnva 10 tahun pengalaman dalam bidang insuran & percukalan.

TUGASAN
Bertanggungjawab bagi hal ehwal perlindungan insurans dalam syarikat.
Mengkaji & menganalisa skop perlindungan risiko bagi aset-aset dalam setiap syarikat.
Memastikan setiap polisi insurans tersebut dapat melindungi risiko sebaiknya.
Menyediakan laporan perlindungan insuran bagi tujuan pengauditan dan pemantauan.

PENGURUS TEKNOLOGI MAKLUMAT (KESELAMATAN)
Kelavakan:
-Ijazah dalam bidang Teknologi Maklumat (IT) atau setaraf dengannya.
-SijiI-sijil khas (CEH,GSEC,GCIH.GPEN.GCIH & OSPT).
-Sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman dalam bidang teknologi maklumat.

TUGASAN
Mengawal dan menguruskan isu-isu berkenaan Sekuriti IT.
Melaksanakan latihan sekuriti IT kepada anggota pekerja dalam syarikat.
Menganalisa dan menilai operasi sekuriti IT untuk mengenalpasti risiko dan peluang penambahbaikan.
Menyediakan laporan isu yang wujud. kertas kerja projek dan pera ncangan strategik.


PENGURUS TEKNOLOGI MAKLUMAT
(PEMATUHAN)
Kelayakan:
-Ijazah dalam bldang Teknologi Maklumat (IT) atau setaraf dengannya.
-Sijil-sijil khas (CISA,CISM, 15027001 ISMS Lead Auditor).
-Sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman dalam bidang teknologi maklumat.

TUGASAN
Mengawal risiko dan audit pematuhan lT dalam merangkat skop audit, dokumen peran-cangan audit, program audit dan dokumen prosedur ujikaji.
Mewujudkan polisi sekuriti lT dalam syarikat dalam pematuhan ISOZ7001 ISMS.
Bertanggungjawab mengekalkan pematuhan ISOZ7001 ISMS.
Memberi panduan (merancang, strategi dan pandangan) dan latihan berdasarkan pematuhan lCT.


EKSEKUTIF KANAN (JURU ggga BAHAN)
Kelayakan:

-Ijazah Juru Ukur Bahan atau setaraf dengannya.
-Sekurang-kurangnya S tahun pengalaman dalam bidang ukur bahan.
-Memiliki lesen Provisional Quantity Surveyor.

TUGASAN
Melaksanakan analisa kos dan penanda aras, pengurusan nilai dan analisa risiko.
Menyediakan Iaporan pematuhan operasi dan prosedur pentadbiran kontrak.
Memantau dan mengkaji semula cadangan bagi menangani kekurangan , mengukuhkan kawalan dan meningkatkan proses perniagaan.


EKSEKUTIF (PENYELIDIKAN BISNES)
Kelayakan:

-ljazah Perniagaan Kewangan atau setaraf dengannya.
~Sekurang~kurangnya 5 tahun pengalaman dalam penyelidikan bisnes.

TUGASAN
Menyediakan laporan dan kertas kerja projek mengikut sektor dipertanggungjawabkan untuk kelulusan.

Menganalisa dan memantau perlaksanaan projek yang diluluskan dan melaporkan perkembangan tetkini projek.

Membincangkan isu-isu berbangkit den analisa dayamaju projek baru.

EKSEKUTIF [SETIAUSAHA §XARIKATI
Kelayakan:

-ljazah Pentadbiran Korporat atau setaraf dengannya.
-Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman dalam bidang kesetlausahaan svarikat.
-Memiliki lesen setiausaha syarikat.

TUGASAN
Penasihat kepada ahli tembaga pengarah berkaitan Akta Syarikat 2016.
Menjalankan tugas-tugas kesetiausahaan.
Menyediakan Laporan syarikat.

Calon yang berminat boleh menghantar permohonan beserta biodata secara e-mail ke
recruit@jcorp.com.my sebelum 28 Februari 2018. Hanya calon-calon yang lavak akan dipanggil untuk temuduga. Calon-calon yang tidak: menerima apa-apa jawapan dalam tempoh 3 bulan hendaklah menganggap bahawa permohonan iawatan tersebut tidak berjaya.

Advertiser